دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧

 

کمیته برگزاری

رئیس کنفرانس: دکتر جلیل امیر پور دریانی

دبیر کمیته علمی: دکتر علی فرزان

دبیر کمیته اجرایی: دکتر بابک اناری

 

کمیته علمی

رديف

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

سمت (درهمایش)

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر  سعید

پارسا

دکتری تخصصی

نرم افزار کامپیوتر

استاد

عضوکمیته داوران

دانشگاه علم و صنعت

2

دکتر ایاز

عیسی زاده

دکتری تخصصی

علوم کامپیوتر

استاد

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

3

دکتر سهراب

خان محمدی

دکتری تخصصی

مهندسی اتوماتیک

استاد

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

4

دکترمحمدعلی

جبرئیل جمالی

دکتری تخصصی

معماری سیستم­های کامپیوتر

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

5

دکتر جابر

کریمپور

دکتری تخصصی

سیستمهای کامپیوتری

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

6

دکتر شهریار

لطفی

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

7

دکتر جعفر

احمدی شالی

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

8

دکتر جعفر

رزم آرا

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

9

دکتر احمد

حبیبی زاد نوین

دکتری تخصصی

مهندسی سخت افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

10

دکتر علی

غفاری

دکتری تخصصی

مهندسی سخت افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

11

دکتر بهمن

آراسته

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

12

دکتر شهرام

بابایی

دکتری تخصصی

مهندسی سخت افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

13

دکتر اصغر

پورحاجی کاضم

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

14

دکتر  حسن

رسولی سقای

دکتری تخصصی

مهندسی الکترونیک

دانشیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

15

دکتر

علیپور

دکتری تخصصی

مهندسی الکترونیک

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

16

دکتر

تقی زادگان

دکتری تخصصی

مهندسی برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه شهید مدنی تبریز

17

دکتر حبیب

ایزد خواه

دکتری تخصصی

سیستمهای کامپیوتری

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

18

دکتر علی

فرزان

دکتری تخصصی

سیستمهای هوشمند

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

19

دکتر شاهین

اکبرپور

دکتری تخصصی

محاسبات هوشمند

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

20

دکتر سعید

تقوی افشرد

دکتری تخصصی

مهندسی نرم افزار

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

21

دکتر وحید

مجیدنژاد

دکتری نخصصی

هوش مصنوعی

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

22

مهندس سیامک

اسمعیلی

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

23

دکتر نوید

تقی زادگان

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

24

دکتر شاهرخ

نوروزی

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

25

دکتر جمال

بیضا

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

26

مهندس محمد

نظرعلیلو

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

27

دکتر حسن

انصاری نیا

دکتری تخصصی

برق-قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

28

مهندس حسین

خسروی فر

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

29

مهندس بابک

اناری

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

30

مهندس    علی اکبر

دادجویان

کارشناسی ارشد

معماری سیستم­های کامپیوتر

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

31

مهندس سیامک

نجارکریمی

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

32

مهندس محمدباقر

مرادی

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

33

مهندس یوسف

ابوالفتحی

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

34

مهندس مهدی

ایار

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

35

مهندس زینب

شکرزاده

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

36

مهندس هاله

هاشمی شبیری

کارشناسی ارشد

مهندسی نرم افزار

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

37

مهندس مهدی

ستایش حق

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

38

مهندس طاهر

عابدین زاده

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

39

مهندس لیلا

محمدیان

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

40

مهندس جابر

پولادی

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

41

مهندس افشین

تاتاری

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

42

مهندس علی

دقیق

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

43

مهندس حسن

علیپور

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

44

مهندس سیما

شاه محمدی

کارشناسی ارشد

برق-قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

واحد شبستر

45

ابراهیم

بابایی

دکتری تخصصی

برق قدرت

دانشیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

46

محمدباقر

بناشریفیان

دکتری تخصصی

برق قدرت

دانشیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

47

مهران

صباحی

دکتری تخصصی

برق قدرت

دانشیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

48

سجاد

توحیدی

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه تبریز

49

جمال

بیضا

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

50

نوید

تقی زادگان

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

51

آیدین

سخاوتی

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

52

حامد

علیپور

دکتری تخصصی

برق الکترونیک

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

53

کاظم

پورحسین

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

54

سیدجواد

فتاحی

دکتری تخصصی

برق الکترونیک

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد تبریز

55

طاهر

عابدین زاده

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

56

لیلا

محمدیان

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

57

سیما

شاه محمدی

دکتری تخصصی

برق قدرت

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

58

محمد

اسمعیل اکبری

دکتری تخصصی

برق الکترونیک

استادیار

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد اهر

59

حسن

علیپور

دانشجوی دکتری

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

60

علی

دقیق

دانشجوی دکتری

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

61

جابر

پولادی

دانشجوی دکتری

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

62

محمد

نظرعلیلو

دانشجوی دکتری

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

63

سعید

برغندان

دانشجوی دکتری

برق کنترل

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد اهر

64

مهدی

ستایش حق

کارشناسی ارشد

مکاترونیک

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

65

سیامک

اسمعیلی

کارشناسی ارشد

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

66

افشین

تاتاری

کارشناسی ارشد

برق قدرت

مربی

عضوکمیته داوران

دانشگاه آزاد شبستر

67 امیر‌حسین جلالی کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی عضو کمیته داوران دانشگاه آزاد شبستر
68 باقر زارعی کارشناسی ارشد کامپیوتر مربی عضو کمسته داوران دانشگاه آزاد شبستر


  تمامی حقوق این سایت متعلق است به:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
آدرس: شبستر-جنب پارک آزادگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تلفن :3-04142425311-فاکس 04142424927